หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบคณิต


 
แนวข้อสอบคณิต
คำถามข้อที่ 55.
ฝากเงินที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ถ้าได้ดอกเบี้ย 500 บาทต่อปี จะต้องฝากเงินเท่าไร
1.
5,000 บาท
 

2.
7,000 บาท
 

3.
9,000 บาท
 

4.
10,000 บาท
เหตุผล :
10,000บาท
วิธีคิด
ดอกเบี้ย 5 บาท ต้องฝากเงินต้น 100 บาท
ดอกเบี้ย 500 บาท ต้องฝากเงินต้น 100 x 500 = 10,000 บาท
                                                              5
 

คำถามข้อที่ 56.
ฝากเงินที่ธนาคาร 120 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 5% สิ้นปีจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่าไร
1.
120 บาท
 

2.
126 บาท
 

3.
130 บาท
 

4.
134 บาท
เหตุผล :
126 บาทวิธีคิด
เงินต้น 100 บาท ได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้น 105 บาท
เงินต้น 120 บาท ได้ดอกเบี้ยรวมเงินต้น 105 x 120 = 126 บาท
                                                                100

คำถามข้อที่ 57.
ผู้ชายคนหนึ่งสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว ถ้าคิดเป็นระบบเมตริกได้กี่เซนติเมตร
1.
185 ซม.

2.
187 ซม.

3.
188 ซม.
 

4.
191 ซม.
เหตุผล :
188 ซม
เปลี่ยนจาก 6 ฟุต 2 นิ้ว เป็นนิ้ว
1 ฟุต มี 12 นิ้ว
ดังนั้น 6 ฟุต มี = 6x12 = 72 นิ้ว
เมื่อรวมกันอีก 2 นิ้วที่เหลือได้ = 72+2 = 74 นิ้ว
จากสูตร 1 นิ้ว = 2.54 ซม.
74 นิ้ว = 2.54x74 = 187.96 ≈ 188 ซม.
คำถามข้อที่ 58.
ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบแข่งขัน 1,500 คน แต่สามารถรับได้แค่ 500 คน อยากทราบอัตราส่วนในการสอบแข่งขัน

1.
3:1

2.
1:3
 

3.
2:1
 

4.
1:5
เหตุผล :
1:3 หมายถึงรับได้ 1 คน จากผู้สอบ 3 คน โดยคิดจาก 500:1500 หรือ 1:3
 

คำถามข้อที่ 60.
เด็กคนหนึ่งสูง 1.5 เมตรยืนห่างจากเสาธง 12.5 เมตร โดยเขามองไปที่ยอดเสาธงแหงนทำมุม 45 องศา อยากทราบว่าเสาธงสูงเท่าไร
1.
12 เมตร

2.
13 เมตร
 

3.
14 เมตร

4.
15 เมตร

คำถามข้อที่ 49.
อยากทราบว่า อ้อย เป็นกี่เปอร์เซ็นของพืชเกษตรทั้งหมด
1.
5%

2.
10%
 

3.
15%

4.
20%

คำถามข้อที่ 4.
10 20 30 40 50 60...80จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง 60กับ70
ทั้ง 2 ข้อเป็นอนุกรมแบบผสม
1.) 158 118 136 96 114 74....
     ชุดแรก 158 136 114 อันนี้ ลดลงทีละ 22 ต่อไปต้องเป็น 92 เพราะ 114-22 = 92 ซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้
     ชุดสอง 118 96 74 อันนี้ ลดลงทีละ 22 ต่อไปต้องเป็น 52

2.) 31 4 34 8 39 16 46....
     ชุดแรก 31 34 39 46 อันนี้ เพิ่งขึ้นทีละ 3 5 7 ซึ่งต่อไปต้องเป็น 9 เมื่อนำไปบวกกับ 46 แล้วจะได้ 55
     ชุดสอง 4 8 16 อันนี้เพิ่มขึ้นทีละ 4 ซึ่งต่อไปต้องเป็น 20 เพราะ 16+4= 20 ซึ่งเป็นคำตอบข้อนี้
3)11  33  99   297    891 
อันนี้  ต่อไปเป็น  2673    เพราะ
 11 x 3  = 33
 33 x 3  = 99
 99 x 3  = 297
 297 x 3 = 891 
 891 x 3 = 2673 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

:: สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ::